Starfish

खोपड़ी को डीएनए परीक्षण, तारा बच्चा देखाइएको छ कि यसमा अनुक्रमहरू जुन कुनै पनि जीवितबाट आउँदैन र अझै पनि पृथ्वीमा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले वहाँ एक संभावना हो कि वह extraterrestrial मूल को एक प्राणी हो, वा कि तत्काल पूर्वजों संग कुनै एक विदेशी थियो।